นโยบายบริษัท

คณะผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ มีความเข้าใจในระบบธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี จากการร่วมสัมผัสการทำงาน ในหลายๆ บริษัทประกันภัยมาโดยตลอดติดต่อ จน ณ ปัจจุบันเป็นปีที่ 20 นำมุมมองของการบริหารงานด้านประกันภัยในทุกด้านมาพัฒนาเจ้าหน้าที่และ องค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใน 4 ด้าน คือ “รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจสอบได้” อันเป็นที่มาของ ชื่อ บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

LMG
SCSMG
NVI
MTI
NSI
SEI
TNI
STY
TIP
SIAMCITY
SIP
VIB_S